Faqtum nyheder

TANKER OG ERFARINGER

TILMELD DIG VORES NYhEDSBREV

Forstå Enterprise Value - og stå markant stærkere...

Kenneth Birkholm
August 6, 2023
Forstå Enterprise Value - og stå markant stærkere...

Mange golfspillere siger "driving is funny - but putting is money". Det er sjovt at slå de lange drives, men det er træningen af de kedelige puts der for alvor giver bedre resultater (og dermed større pengepræmier).

At forstå betydningen af det kedelige Enterprise Value er lidt det samme. Du står markant stærkere hvis du har styr på begreberne Enterprise Value, gældsfri basis, rentebærende gæld og arbejdskapital - og hvis du vel at mærke agerer herefter.

Denne korte artikel handler derfor ikke om værdisætning af virksomheden. Det er en selvstændig og kompleks øvelse som vi har skrevet en del artikler omkring. Denne artikel handler om at forstå sammenhængen imellem - og forskellen på - virksomhedens værdi (salgspris) og det beløb der ender på sælgers bankbog (provenu).

Langt de fleste virksomhedsejere har rigtig godt styr på resultatopgørelsen. Til gengæld kniber det nogle gange med balancen (altså den i regnskabet). Det har ikke den store betydning i den fortsatte drift hvor ejeren skal beholde virksomheden. Men det kan godt være med til at skabe forvirring, usikkerhed og uklarhed i en salgssituation hvor selskabet - og dermed balancen - skal overtages af en køber.

Ofte vil salgsprisen være aftalt som en “Enterprise Value”. Enterprise Value er grundlæggende værdien af et selskabs fremtidige normaliserede frie driftsindtjening i nutidsværdi. Det er dermed kombinationen af et selskabs resultatopgørelse og den kapitalbinding der er nødvendig for at afvikle driften. Det betyder at Selskabet overdrages med en balance der er renset for nettorentebærende gæld/likvider og med en arbejdskapital, der er tilstrækkelig for fortsat drift.

“Sælgers ”provenu” kan ende med at være både større og mindre end Salgsprisen (Enterprise Value).

Hvis ikke arbejdskapitalen på overtagelsesdagen er tilstrækkelig for at Selskabet kan fortsætte sin drift (uden at der indskydes kapital eller optages gæld) reguleres der for dette i den afregnede købesum. Det betyder at ”Enterprise Value” ikke nødvendigvis er det beløb som sælger modtager. Sælgers ”provenu” kan ende med at være både større og mindre end Enterprise Value.

Når en virksomhed sælges så spiller sammensætningen af balancen en meget stor rolle. Både i værdisætningen og i særdeleshed i den del af værdien som sælger kan forvente lander i holdingselskabet. Billedlig talt er virksomheden en maskine. Maskinen har en værdi der primært hænger sammen med den omsætning og indtjening maskinen kan generere i fremtiden.

Værdien af det samlede selskab – uafhængigt af om selskabet er finansieret af egenkapital eller fremmedkapital – kaldes også entreprise value, og for at finde værdien af egenkapitalen må man så fratrække den rentebærende gæld.

I praksis korrigeres det provenu, som en sælger af et selskab modtager for aktierne, for ovenstående, således at eksempelvis et betydeligt banklån reducerer provenuet. Omvendt er det med frie likvider.

Mange virksomhedsejere overraskes over dette, eftersom det forventes, at køber med overtagelsen af selskabet også overtager den gæld, der er i selskabet. Men korrektionen for nettorentebærende gæld er helt rimelig. For det første vil prisen mange gange være baseret på selskabets driftsindtjening, enten EBIT (resultat før renter) eller EBITDA (resultat før afskrivninger), og dermed er der ikke taget hensyn til, hvordan selskabet er finansieret.

Vi skal undgå at sælger bliver negativt overrasket sent i en salgsproces. Derfor fokuserer vi, allerhelst sammen med sælgers revisor, på en tidlig gennemgang af selskabets balance. Herunder en gennemgang af hvor stor en del af virksomhedens værdi sælger står tilbage med efter et gennemført salg.

SENESTE NYHEDER FRA FAQTUM M&A